Kasutustingimused

1. Sissejuhatus
Oluline! Te peate täies mahus läbi lugema ja mõistma käesoleva Kokkuleppe sisu enne, kui hakkate kasutama Cashback-teenust iCash.ee (edaspidi „meieˮ, „meidˮ või „iCashˮ)´. Võtke teadmiseks, et Kokkuleppesse võidakse aeg-ajalt viia sisse muudatusi vastavalt käesoleva Kokkuleppe punktile 16. Käesolev Kokkulepe on ametlik dokument, mis sätestab iCash-i, kui teenuste osutaja, õigused ja kohustused, Teie, kui teenuste kasutaja, (edaspidi „Klientˮ, „Kasutajaˮ, „Teieˮ), õigused ja kohustused, ning jõustub automaatselt peale Teiepoolset registreerimist iCash-i kodulehel. 


2. Mõisted
Cashback – see on rahalisel kujul väljendatud Ostja kulude hüvitamine, mis toimub pärast seda, kui Reklaamiandjaga sooritatud ost/tehing on loetud legitiimseks ja lõpetatuks kooskõlas käesoleva Kokkuleppe tingimustega. 

Registreeritud ost – see on ost, mis on sooritatud ostude sooritamise Reeglite kohaselt peale üleminekut iCash.ee veebilehelt ning mille toimumise kohta oleme saanud Müüjalt (E-poelt/ E-firmalt) kinnituse. Antud etapil on Ost registreeritud, kuid veel ei ole garanteeritud, et toimub Müüjapoolne Cashback. 


3. Üldsätted
iCash – see on veebiteenus, mis võimaldab Kasutajal saada teatud protsenti –Cashback'i – igalt summalt, mille ta on tasunud oma ostu eest E-poes (edaspidi – Reklaamiandja), mis on registreeritud iCash kataloogis. 

Cashback'i saamiseks tuleb minna iCash.ee lehelt Teie poolt valitud Reklaamiandja veebilehele ja sooritada seal tavaline ost. Kui ostu sooritamisel on järgitud kõiki käesolevas kokkuleppes sätestatud reegleid ning ostu pole tagastatud (või teenusest loobutud), tasub Reklaamiandja iCash-ile meelitatud ostja eest komisjonitasu ning iCash kannab oma Kliendile Reklaamiandja kodulehel märgitud määras Cashback'i. 

Oluline! Kui e-pood ei esita meile infot tehingute/ostude kohta, siis me ei kanna mitte mingit vastust Kasutajale kandmata Cashback'i eest. 

iCash-il on õigus teha funktsionaalseid muudatusi oma teenuse töös, muuta Cashback'i arvestamise reegleid, samuti käesolevat Kokkulepet. 


4. Kasutajakonto
Selleks, et saada iCash-i kliendiks ja kasutada iCashi-i teenuseid, peab Klient registreerima end iCash.ee veebilehel. Ühel inimesel võib iCash.ee veebilehel olla ainult üks kasutajakonto, vastasel juhul jätame omale õiguse korduvad kontod blokeerida ja kustutada. 

Kui kasutaja on end iCash.ee kodulehel edukalt registreerinud ja loonud oma kasutajakonto, muutub ta automaatselt teenuse Kasutajaks. 

OLULINE! Ärge teatage ega edastage teistele inimestele oma konto kasutajanime ja parooli, ärge salvestage seda teistes arvutites, telefonides või tahvelarvutites. iCash ei kanna vastutust võimaliku kahju eest, mis on tekitatud Kasutajale oma kasutajakontole ligipääsu kaotamise tõttu. 

Teie kasutajaandmetes peab olema märgitud Teie kehtiv e-posti aadress, mis töötab probleemideta ning meie poolt saadetud e-kirjad jõuavad sellele õigeaegselt. 


5. Raha tagastamine (Cashback)
Kui iCash-i kliet sooritas ostu kooskõlas kõikide teenuse pakkuja ja Reklaamiandja reeglitega ning iCash on saanud Reklaamiandjalt eelnevalt kokkulepitud summas komisjonitasu, kantakse Cashback automaatselt Kliendi iCash-i kasutajakontole. Kui kontole koguneb 5 eurot, võite kanda raha välja Tele sobival ja nimekirjas oleval viisil. 

iCash.ее jätab omale õiguse otsustada, millise osa saab ta Reklaamiandja poolt tasutud komisjonitasust endale. Raha on iCash-i ainuomandis ja Kasutajal pole sellele mingit õigust enne, kui see on kantud Kasutajale tema poolt märgitud rekvisiitidele ühel võimalikul Cashback'i väljakandmise viisil.  

Palun pöörake tähelepanu sellele, et eksisteerib palju erinevaid olukordi, mille puhul Reklaamiandja võib lugeda, et tehing/ost ei toimu korrektselt ning sellisel juhul Cashback'i väljamaksmist ei toimu. 

iCash kehtestab ühepoolselt iga Reklaamiandja kohta eraldi Cashback'i määra ning tal on õigus seda mistahes ajal muuta. 

Tähelepanu! Cashback'i mittearvestamise/tagasilükkamise vältimiseks on keelatud teha palju oste lühikese aja jooksul poodides, kus on fikseeritud Cashback'i määr. Sellised tegevused võib lugeda kelmuseks, millega võib kaasneda kasutaja blokeerimine. 


6. Partnerprogramm
iCash pakub oma Klientidele võimalust kutsuda sõpru liituma iCash-i teenusega ja teenida nende ostude pealt. Kasutajad, kes registreerivad end iCash-i kasutajaks Teie poolt edastatud lingi kaudu (link asub iCash.ee Kasutajakonto all partnerprogrammi lehel), muutuvad automaatselt Teie poolt soovitatud kasutajateks. Te hakkate saama 15% iga nende Cashback'i summalt. iCash jätab omale õiguse muuta ühepoolselt partnerprogrammi tingimusi või lõpetada selle tegevuse. 

Tähelepanu! Keelatud on luua soovitatud partnereid ainuisikuliselt, et luua suurema boonuse saamise eesmärgil soovitatud isikute võrke. Fiktiivsete soovitatud isikute „võrguˮ avastamisel blokeeritakse kõik selle kasutajad ning nad kaotavad raha väljakandmise ja kasutajakonto taastamise võimaluse.  


7. Raha väljakandmine
Kogutud raha väljakandmiseks iCash.ee sisemiselt Kasutajakontolt saate valida teenuse poolt pakutavatest võimalustest Teile sobiva viisi. Raha väljakandmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: 
 
Minimaalseks väljakanatavaks summaks on 5 eurot. Väljakandmiste arv pole limiteeritud. Väljakandmiseks tuleb täita väljakandmise taotlus, märkides väljakantava summa ja väljakandmise viisi. Raha väljakandmise kohta saadab iCash teate Teie poolt kasutajaandmetesse märgitud e-posti aadressile. 


8. Õigused ja vastutus
iCash.ee ei tegele kaupade või teenuste müügiga, vaid on reklaamiplatvorm, mis tagab Reklaamiandjatele nende toodete/teenuste kohta käiva info avaldamise. 

iCash.ee ei kanna vastutust Reklaamiandjate poolt pakutavate toodete või teenuste kvaliteedi eest. Kõik pretensioonid, mis on seotud Reklaamiandjate kaupade/teenuste kvaliteediga, edastatakse otse vastavat kaupa/teenust pakuvale isikule. 

Kasutaja peab suhtuma Reklaamiandjatega sõlmitavatesse tehingutesse adekvaatse ettevaatlikkusega. Te vabastate meid, meie töötajaid ja teisi potentsiaalseid partnereid seadusega lubatud ulatuses Reklaamiandjatega sõlmitud tehingutega kaasnevast vastutusest, sealhulgas (mingite piiranguteta) kõikidest nõuetest ja pretensioonidest, mis on seotud toimunud või toimumata Reklaamiandjatega sõlmitud tehingutega või nende poolt pakutavate toodete/tarnetega või teenustega. 


9. Intellektuaalomand
Te tunnistate ja mõistate, et me valdame kogu iCash.ee sisu. Bränd iCash, Reklaamiandjate kaubamärgid ja logod, samuti muud iCash.ee veebilehel avaldatud ja sealt kättesaadavad andmed, on nende omanike intellektuaalomandiks ja kaitstud seadusega.  

Kellelgi pole õigust iCash-i vastava kirjaliku loata kopeerida, levitada, avalikult näidata või luua iCash.ee lehe tuletisi või kasutada ükskõik milliseid ettevõttele kuuluvaid materjale. 

Kasutades iCash.ee teenuseid või mistahes teisi iCash-ile kuuluvaid materjale, nõustute järgima kõiki täiendavaid iCash.ee lehel asuvate kaubamärkide ja autoriõiguste kaitse nõudeid, samuti kõiki muid juhiseid ja piiranguid. 


10. Konfidentsiaalsus

iCash garateerib Teile, et kasutab Teie isikuandmeid, mida esitasite registreerimisel veebilehel iCash.ee, üksnes kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse alase seadusandlusega. 

Kes näeb Teie isikuandmeid? Ainult piiratud iCash.ee töötajate ring, kes jälgib Teie rahatagastust ja selle kandmist Teie kasutajakontole. 

Teie õigus konfidentsiaalsusele iCash.ee-s. Igat suhtlust iCash.ee kasutajatoega, milles avaldate oma isikuandmeid, kasutatakse üksnes Teie pool esitatud küsimuse lahendamiseks. Mistahes Teie poolt esitatud isiklikku infot ei salvestata ega kasutata mingil muul eesmärgil kui Teie küsimuse lahendamiseks. 
Veebileht iCash.ee sisaldab linke Reklaamiandjate veebilehtedele. Igal Reklaamiandjal on oma konfidentsiaalsuspoliitika, mis võib erineda iCash.ee konfidentsiaalsuspoliitikast. 

Konfidentsiaalsuse tagamine on käesoleva Kokkuleppe tingimuste osaks ning selle sõlmimisel nõustute Teie isikuandmete töötlemise ja hoidmisega kooskõlas meie konfidentsiaalsuspoliitikaga. 


11. Kliendilepingu rikkumine
iCash.ee jätab omale õiguse ühepoolselt peatada või täielikult keelata Kliendi ligipääsu teenuse kasutamisele, kui Klient on rikkunud käesoleva Kokkuleppe tingimusi. 

Kõikide Kliendi poolt tehtud pettuse või kelmuse katsete korral vastav Kliendi konto kustutatakse. Konto kustutamise hetkeks kogutud Cashback jääb iCash.ee käsutusse. 


12. Tõrked teenuse töös
iCash.ee ei välista, et teenuse töös võivad tekkida tõrked, mis on seotud tehniliste riketega või kolmandate isikute pahatahtlike tegevustega. Nimetatud olukorra tekkimisel on iCash.ee-l õigus peatada teenuse ja selle osiste töö, kuni ohud või vead on kõrvaldatud. Kõikidel juhtudel, mil esinevad tõrked teenuse töös, rahalise tagastuse hüvitamise taotlusi vastu ei võeta. 

iCash.ee jätab omale õiguse tühistada tehingud, mis toimusid teenuse töös esinenud tõrgete ajal, kui sellele on objektiivsed põhjused või võimaliku pettuse kahtlus.  

iCash.ee kohustub kõrvaldama tekkinud tehnilised rikked võimalikult lühikekse aja jooksul.  


13. Reklaamikampaaniad / turundus
Vastavalt antud Kokkuleppe tingimustele annab Kasutaja iCash.ee-le tagasivõtmatu õiguse kasutada ja avaldada Kliendi kohta käivat infot (arvustusi, statistilisi andmeid jne) reklaami ja turunduse eesmärgil, samuti mistahes väljaannetes. 


14. E-uudiskirjade saatmise poliitika
iCash.ee edastab mitut tüüpi e-kirju: 
kirjad Cashback'i juurdearvestuse, väljakandmise ja selle staatuse muutumise kohta;
kirjad teenuse töö uuenduste/muudatuste kohta; 
kirjad kampaaniate ja pakkumiste kohta; 
muud teeninduskirjad. 
Nõustudes käesoleva Kokkuleppe tingimustega, kinnitab Klient oma nõusolekut saama nimetatud e-kirju. Igas kirjas on Kliendile antud võimalus „Loobuda e-uudiskirjadestˮ. 

Klient vastutab isiklikult oma kliendikonto andmete õigsuse ja uuendamise eest. 


15. Käesoleva Kokkuleppe muutmine
Me jätame omale õiguse muuta aeg-ajalt käesoleva Kokkuleppe sisu. Kõik tingimuste muudatused ja reeglid jõustuvad viivitamata ja asuvad reguleerima suhteid Kasutaja ja iCash vahel. 


16. Kontaktid
​Meiega ühenduse võtmiseks või oma küsimuste edastamiseks võite kasutada kasutajatoe e-posti aadressi info@icash.ee .